Välkommen

Cedervillan är ett gruppboende för personer med Aspergers syndrom och andra närliggande diagnoser.

Boendet finns på Sabbatsbergsområdet i centrala Stockholm i omedelbar närhet till Vasaparken och hela storstadens utbud av kultur, service, utbildning, arbetsplatser och annan daglig sysselsättning.

Hos oss arbetar välutbildad personal med fortbildning inom och erfarenhet av arbete med boendestöd och särskilt boende för målgruppen.

Verksamheten har fyra huvudsyften:

  • att erbjuda ett högkvalitativt boende med en hög grad av anpassning till individuella behov och önskemål samt erbjuda stöd i vardagen på individens villkor och med bibehållen respekt för individens integritet och person.
  • att genom utveckling av individuella kompensatoriska strategier överkomma svårigheter i vardagen samt öka individens självständighet och oberoende.
  • att i ett tryggt boende utveckla självkänsla, förmågor och på egna villkor ingå i ett socialt sammanhang.
  • att tillsammans med personal, enskilt eller i grupp, utforska det kulturella och sociala utbudet i Stockholm och få stöd i att delta i meningsfull daglig sysselsättning som studier, arbete eller daglig verksamhet.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och på salutogen grund. Vi tror att våra boende på samma sätt som andra människor behöver ett positivt sammanhang och en begriplig vardag för att kunna utvecklas i enlighet med sina bästa förmågor och känna mening med livet.

Boendet ligger i nybyggda lokaler helt utformade för ändamålet. Inredning och material har valts för att följa målgruppens behov.

Lägenheterna är genomgående handikappanpassade och boendet har gemensamma utrymmen i form av kök/matsal, vardagsrum och tvättstuga. I det gemensamma köket tillagas måltider gemensamt med personal och boende. Gemensamma aktiviteter kommer att utgå från de boendes önskemål men inriktas mot kultur, friskvård och utvecklande samvaro.

Med utgångspunkt i genomförandeplan och individuella behov finns personalstöd för personlig omvårdnad, hushållsarbete, tvätt, matinköp och matlagning samt inredning och utformning av det egna hemmet. Stödpersonen har en samordnande funktion och ger stöd i planering, ekonomi, läkarkontakter, myndighetskontakter och samverkansmöten. Vi ger också stöd och information om rättigheter och möjligheter i förhållande till funktionshindret.

Cedervillans boenderåd består av representanter för de boende och sammanträder med enhetschefen en gång per månad för att diskutera frågor som rör boendet. Två gånger per år träffar boenderådet representanter för Cedervillans styrelse.

Cedervillan AB är ett dotterbolag till Cedergruppen AB. Cedergruppen är ett litet svenskägt bolag. Vi anställer uteslutande personal med god utbildning, erfarenhet och kompetens för arbetet. All personal har meddelandefrihet och efterforskningsskydd inskrivna i sina anställningsavtal. Vi har kollektivavtal. Företaget arbetar långsiktigt med kvalitetsutveckling och metodutveckling.

Särskilt boende är en insats enligt LSS (Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade) §9.9. och boendet står under tillsyn från Socialstyrelsen.